ОП-6/2015

00491-2015-0006 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация и изменение на технически проект „Реконструкция на улици в Община Оряхово“, за проект „Изграждане на инфраструктура за провеждане на ежегоден международен фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки“, с. Селановци, общ.Оряхово“ и адаптирането му към изискванията на Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 -2020”

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019