ОП-12/2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0012: Открита процедура с предмет: "Предоставяне на външна експертна помощ във връзка с организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в регион Оряхово“

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021