ОП-17/2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0017: Процедура пряко договаряне с предмет: „Актуализация и преработка на идеен инвестиционен проект във фаза технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ на гр.Оряхово, община Оряхово - "Битова канализационна мрежа - Клон 15-Iб, клон 6-IIб, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа - Клон 56д и клон 33д и улични водопроводни клонове по ул.“Арх. Димитър Цолов“ - етап V“.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021