ОП-05/2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0005: Открита процедура с предмет: "Извършване на услуга по събиране и извозване на битови отпадъци в урбанизираните територии на община Оряхово (гр.Оряхово и селата: с.Селановци, с.Остров, с.Лесковец, с.Галово, с.Горни Вадин и с.Долни Вадин) и тяхното депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Оряхово"

ОП-04/2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0004: Процедура публично състезание с предмет:„Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово“ по 4 обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 29“. 

Обособена позиция №2:   „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на СГРАДА ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ В С. СЕЛАНОВЦИ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 51“. 

Обособена позиция №3:   „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 5“. 

Обособена позиция №4: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС "ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА" В ГР. ОРЯХОВО“.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020