Покана №1 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово" за обект: „Изкърпване на кръстовище по ул. "Христо Смирненски" и ул. "Арх. Димитър Цолов" (пред вход болница)".

ОП-3/2020

№ на поръчката в РОП: 00491-2020-0003: Процедура пряко договаряне с предмет: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по обособени позиции:
Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на бариера"
Обособена позиция №5 „Доставка и монтаж на автоматичната пароструйка за измиване на сметосъбиращи коли"
Обособена позиция № 6 „Портален кантар"

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020