Покана №7/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Вторник, 09 Март 2021

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: „Ремонт на подстъп към парк в имот с идентификатор 54020.503.2541".

Покана с приложения/09.03.2021 г.

Образци/09.03.2021 г.

Протокол от работата на комисията/25.03.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/25.03.2021 г.

Договор/11.05.2021 г.

Обявление за възложена поръчка/11.05.2021 г.

Обявление за приключване на договор/04.11.2021 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023