Покана №13 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Понеделник, 14 Септември 2020

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Направа на пътна плоча и възстановяване на стена на отводнителен канал с. Галово, община Оряхово".

Покана и приложения/14.09.2020 г.

Образци/14.09.2020 г.

Протокол от работата на комисията/23.10.2020 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/23.10.2020 г.

Договор с приложения/03.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/03.12.2020 г.

Обявление за приключване на договор/15.12.2020 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021