ОП-20/2019

Създадена на Вторник, 10 Декември 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0020: Процедура публично състезание с предмет: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр.Оряхово "Битова канализационна мрежа - Клон 15-Iб, клон 6-IIб, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа - Клон 56д и улични водопроводни клонове по ул."Арх. Димитър Цолов" – Етап V"

Решение за откриване на процедура/10.12.2019 г.

Обявление за поръчка/10.12.2019 г.

Документация/10.12.2019 г.

Техническа спецификация/10.12.2019 г.

Инвестиционен проект/10.12.2019 г.

Образци/10.12.2019 г.

еЕЕДОП/10.12.2019 г.

Разяснение №1/02.01.2020 г.

Протокол №1/29.01.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/07.02.2020 г.

Протокол от работата на комисията/19.02.2020 г.

Решение за избор на изпълнител/19.02.2020 г.

Договор/15.04.2020 г.

Приложение 2/15.04.2020 г.

Приложение 4/15.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/15.04.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/17.07.2020 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022