ОП-12/2019

Създадена на Сряда, 24 Юли 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0012: Процедура публично състезание с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово"
Обособена позиция №2: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово"

Решение за откриване на процедура/24.07.2019 г.

Обявление за поръчка/24.07.2019 г.

Документация/24.07.2019 г.

Техническа спецификация/За ОП1 и ОП2/24.07.2019 г.

Образци/24.07.2019 г.

Протокол №1/11.10.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/11.11.2019 г.

Протокол №2/19.11.2019 г.

Протокол №3/19.11.2019 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП/19.11.2019 г.

Решение за избор на изпълнител/19.11.2019 г.

Договор с приложения/Обособена позиция №1/03.01.2020 г.

Договор с приложения/Обособена позиция №2/03.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/03.01.2020 г.

Обявление за приключване на договор/Обособена позиция №2/21.12.2020 г.

Обявление за приключване на договор/Обособена позиция №1/18.03.2021 г.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022