ОП-11/2019

Създадена на Вторник, 23 Юли 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0011: Процедура публично състезание с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Рехабилитация на улици в гр.Оряхово, включваща четири подобекта: Подобект 1 - Улица „9-ти ноември" гр. Оряхово, обл. Враца, от кръстовището с Републикански път II-11 (ул."6-ти септември") с обща дължина 270м ", Подобект 2 - улица „Витоша" гр. Оряхово, обл. Враца, от кръстовището с Републикански път II-11(ул."6-ти септември") до ул."Иван Вазов", с обща дължина 110м, Подобект 3 - улица „Денкоглу" гр. Оряхово, обл. Враца, от кръстовището с път III-306 (ул."Арх.Димитър Цолов") до ул."Цанко Церковски", с обща дължина 200м , Подобект 4 - улица „Арх.Димитър Цолов" гр. Оряхово, обл. Враца"; Обособена позиция №2: "Рехабилитация на улица " Стефан Стамболов " с.Селановци, общ.Оряхово, област Враца от кръстовище на път III-306 до о.т. 43 ".

Решение за откриване на процедура/23.07.2019 г.

Обявление за поръчка/23.07.2019 г.

Документация/23.07.2019 г.

Техническа спецификация за ОП1/23.07.2019 г.

Техническа спецификация за ОП2/23.07.2019 г.

Инвестиционен проект ул. "9-ти ноември"/23.07.2019 г.

Инвестиционен проект ул. "Витоша"/23.07.2019 г.

Инвестиционен проект ул."Денкоглу"/23.07.2019 г.

Инвестиционен проект ул. "Арх.Д.Цолов"/23.07.2019 г.

Инвестиционен проект ул."Стефан Стамболов"/23.07.2019 г.

Образци/23.07.2019 г.

еЕЕДОП/23.07.2019 г.

Протокол №1/21.08.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/16.09.2019 г.

Протоколи от работата на комисията/02.10.2019 г.

Решение за класирне и избор на изпълнител/02.10.2019 г.

Договор/Обособена позиция №1/31.10.2019 г.

Приложение 1/31.10.2019 .

Приложение 2/31.10.2019 г.

Договор/Обособена позиция №2/31.10.2019 г.

Приложение 1/31.10.2019 г.

Приложение 2/31.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/31.10.2019 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020