ОП-05/2017

Създадена на Четвъртък, 28 Септември 2017

№ на поръчката в РОП: 00491-2017-0005: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на град Оряхово „Главен клон I -Б, клон 40 Iб, клон 16-IБ, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа по главен клон I-Д, клон 17-Д, клон 18-Д и клон 26Д – Етап III“.

Решение и обявление/28.09.2017 г.

Документация/28.09.2017 г.

Техническа спецификация/28.09.2017 г.

Инвестиционен проект/28.09.2017 г.

Образци/28.09.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/05.10.2017 г.

Изменена документация/05.10.2017 г.

Допълване инвестиционен проект/05.10.2017 г.

Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП/05.10.2017 г.

Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП/20.10.2017 г.

Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП/23.10.2017 г.

Разяснение по чл.180, ал.2 от ЗОП/27.10.2017г.

Протокол №1/24.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения/15.12.2017 г.

Протокол №2/21.12.2017 г.

Протокол №3/21.12.2017 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител/21.12.2017 г.

Договор/23.02.2018 г.

Приложение №1/23.02.2018 г.

Приложение №2/23.02.2018 г.

Приложение №3/23.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/23.02.2018 г.

Допълнително споразумение/10.07.2018 г.

Обявление за приключване на договор/04.04.2019 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021