У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”, открита с № 5/13.12.2013г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 574713, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 19.03.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 22nd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code