Уведомление до участниците в открита процедура

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”, открита с Решение № 4/22.02.2012г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 469873, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 03.04.2013г. от 9.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

 

28.03.2013г.

 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Част 1

Част 2

Част 3

Схеми - идеен проект

 

Разяснения №1 по документация  за участие в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

 

Техническа спецификация

27.02.2013 г.

Документация за участие в открита процедура по опростени правила

с предмет: „Изпълнение на ремонтни работи на пътна общинска мрежа – VRC1129 /Селановци – Галово/ в населеното място на с. Галово, път VRC1128 /Долни Вадин-Горни Вадин/ от км. +0.000 до км. +8.200 и път II-11, път II-15, път III-306 в границите на гр. Оряхово”

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018