12.08.2013г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
 

Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”, открита с № 4/13.05.2013г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 540633, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 14.08.2013г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка за транспорт на ученици

 

Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка за транспорт на ученици

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонтни работи на пътна общинска мрежа – VRC1129 /Селановци – Галово/ в населеното място на с. Галово, път VRC1128 /Долни Вадин-Горни Вадин/ от км. +0.000 до км. +8.200 и път II-11, път II-15, път III-306 в границите на гр. Оряхово”, открита с Решение № 1/27.02.2013г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 526233, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 26.04.2013г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Уведомление до участниците в открита процедура

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”, открита с Решение № 4/22.02.2012г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 469873, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 03.04.2013г. от 9.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

 

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 29th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code