Заедно, ръка за ръка …

12270141 10204952162353102 765945764 n12270284 10204952161273075 1876541919 nПреди 20 години, на 16 ноември в далечната 1995 година държавите членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. Оттогава до днес, по различен начин много страни с готовност се включват в отбелязването на този ден – символ на разбирателството, приeмствеността и единството на всички хора.
На 16 ноември 2015 година в инициативата се включи и Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров. Събитието беше инициирано от местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, действаща към община Оряхово. Гост-лектор в училището беше госпожа Анета Тинчева, регионален представител на комисията за защита от дискриминацията – гр.Враца. Тя представи на учениците обучителни филми за толерантността и търпимостта между хората, въвлече присъстващите в дискусия по темата.

Мога да бъда! Трябва да съм!

PA290598PA290591В изпълнение на годишния план за дейността на Основно училище „Христо Ботев“ с.Остров за учебната 2015-2016 година, на 29 октомври 2015 година се проведе дискусионен форум на тема „Мога да бъда, трябва да съм“.
Съвместно с училищната комисия за превенция на агресията и насилието и със съдействието на общински структури,  форумът беше подготвен от Сашо Стоянов, завеждащ административна служба в училището, изпълняващ и функциите на обществен възпитател към МКБППМН – Оряхово.
 Гости на събитието бяха госпожа Гинка Чобанова, секретар на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, действаща към общината и госпожа Нели Дахлева – Директор дирекция „Закрила на детето“ – гр.Оряхово

Европейския ден за борба срещу трафика на хора

    DSC04460DSC04463Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан. В световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство
    През 2007г. 18 октомври е обявен за Европейски ден за борба срещу трафика на хора по инициатива на тогавашния еврокомисар Франко Фратини. От тогава, всяка  година, всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. В България на 20.05.2003 г. е приет  Закон за борба с трафика на хора. През 2004г. се  създава  Национална комисия за борба с трафика на хора, а през 2008 г. постепенно в много градове на страната започват да функционират и Местни комисии за борба с трафика на хора- Варна, Русе, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Сливен, Бургас, Благоевград, Пазарджик.
SAM 6347 SAM 6356   Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Оряхово, съвместно с ученици от СОУ „Христо Ботев” отбелязаха Европейския ден за борба срещу трафика на хора, като изработиха информационни брошури, които раздадоха на гражданите. Основната цел на инициативата е повишаване информираността и чувствителността на младите хора     по отношение на трафика на хора и неговите измерения. В същността си „трафикът на хора” нарушава основното право на всеки човек - правото на живот и свобода, правото на избор.
    В рамката на седмицата 13 - 17.10.2014г., в СОУ „Христо Ботев” бе представен филма „Открадната светлина” на Фондация „FACE TO FACE” и документалния филм „Червено като червило и като кръв” на българския журналист Йордан Димитров пред ученици от осмите и десети класове. Филмите акцентират отново проблема с трафика на хора. 

МКБППМН

МКБППМН е изградена на основание чл.6, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), в чийто състав влизат представители на общинската администрация, на Дирекция “Социално подпомагане”, на РПУ – Оряхово, педагози, психолози, юристи, обществени възпитатели. Тя осъществява следните основни функции:
•    организира и координира социално- превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая и дирекция “Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие
•     налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления
•    привежда в изпълнение мерките по чл.13 и 15 от ЗБППМН и осъществяват контрол върху изпълнението им
•    следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателни училища- интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие
•     подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си
•     налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като предупреждение, задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лв.
• изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи
    МКБППМН работи с 6 обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално- възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание. Те имат задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.


 

План програма МК

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019