МКБППМН

Създадена на Вторник, 25 Февруари 2014

МКБППМН е изградена на основание чл.6, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), в чийто състав влизат представители на общинската администрация, на Дирекция “Социално подпомагане”, на РПУ – Оряхово, педагози, психолози, юристи, обществени възпитатели. Тя осъществява следните основни функции:
•    организира и координира социално- превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая и дирекция “Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие
•     налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления
•    привежда в изпълнение мерките по чл.13 и 15 от ЗБППМН и осъществяват контрол върху изпълнението им
•    следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателни училища- интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие
•     подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си
•     налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като предупреждение, задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лв.
• изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи
    МКБППМН работи с 6 обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално- възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание. Те имат задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.


 

План програма МК

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019