СЕЛАНОВСКИТЕ ДЕЦА – ЗА ТЪРПИМОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ

СЕЛАНОВСКИТЕ ДЕЦА – ЗА ТЪРПИМОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ

IMG 4800 IMG 4859IMG 4830

За приятелство, толерантност, търпимост и приемане на „различния” говориха, пяха и рецитираха учениците от ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци на 16.11.2016 – Международен ден на толерантността. Празникът беше подготвен по традиция с активното участие на ученици със специални образователни потребности. Те са участници и в Ателие „Сръчни ръце”с ръководител Соня Ангелова, работещо по проект „Твоят час” по ОП НОИР. Това беше и тяхната първа публична изява, както и първо събитие по проекта. Публиката видя на практика успешно реализирани дейности в полза на децата с различен етнически произход, различен пол, цвят на очите, но с еднакво жадни за обич детски сърчица. Празникът е част от инициативите, подкрепяни от проектите „Всеки ученик ще бъде отличник” към център Амалипе и „Училището като център в общността” към НМД.

С много настроение се включиха всички ученици от начален етап, подкрепени от своите по-големи приятели от пети до осми клас. Сменяха се цветовете на дъгата, а пред нея с думите си децата напомняха колко е ценен всеки човек в пъстрата градина на света.

Събитието беше посетено от Росица Койнова – кмет на селото, Анета Тинчева – регионален представител на комисията за борба с дискриминацията, гостите от с. Търнава Ирена Янкова – директор на ОУ „Хр.Ботев” и членовете на училищния екип за подкрепа на личностно развитие,д-р Станка Пирянкова – новоизбранияг председател на Обществения съвет на училището, екипа на НЧ „Самообразование1894”, родители и представители на общността. Училището получи поздравителни адреси и от Йосиф Нунев – държавен експерт в МОН и Росен Добрев – кмет на община Оряхово.

Петя Русинова

Покана

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица , юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Оряхово.

Регионална дирекция по горите – Берковица и ТП Държавно горско стопанство Оряхово, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена инвентаризация на горските територии и са изработени горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица , юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Оряхово.

            На основание чл. 37, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 21.11.2016 г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на ТП Държавно горско стопанство Оряхово с адрес гр.Оряхово, ул. “Коста Лулчев” № 5 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Оряхово.

Материалите от извършената инвентаризация и последващи дейности са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

           

В ТП ДГС Оряхово, гр. Оряхово, ул. “Коста Лулчев” № 5, всеки работен ден от 8:00 до 16:30.

           

           

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

-         писмено в ТП Държавно горско стопанство Оряхово - гр. Оряхово, ул.“Коста Лулчев” № 5

-         на е-mail: dgs_oriahovo@abv.bg

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017