Покана за общо събрание-футболен клуб "Оряхово 2016"

Създадена на Вторник, 20 Февруари 2018

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

20.02.2018г.

 

П   О   К   А   Н   А

/за ОБЩО СЪБРАНИЕ /

 

От Управителния Съвет чрез Георги Брагарушев - Председател на сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово.

 

Уважаеми Членове на сдружението,

В качеството ми на Председател на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19, ал.3 от Устава, свиквам заседание на Общото Събрание на сдружението с нестопанска цел в обществена полза – ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”, което ще се проведе от 17.00ч. на 28.02.2018г., на адрес гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов” №15, зала № 309, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Управителния Съвет за 2017г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2017г.

3.Приемане на Бюджет за 2018г.

4.Разни.

 

Съгласно чл.20 от Устава на сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението.

С настоящата покана в качеството Ви на членове на сдружението, ви каня да присъствате на така насроченото заседание на Общото Събрание.

 

 

 

С уважение:

Георги Брагарушев

Председателя на сдружение - ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016”, гр. Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018