Съобщение

Обучение на СИК

МЕРКИ За пожарна безопасност на местата за гласуване и изборните секции.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” ВРАЦА

РАЙОННА СЛУЖБА “П Б З Н” – ГР. ОРЯХОВО

 

МЕРКИ

           За пожарна безопасност на местата за гласуване и изборните секции.

-         Всички служители, ангажирани в изборния процес трябва да спазват установените правила за ПБ при изпълнение на задълженията си.

-         При възникване на пожар в сградите с изборни секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите незабавно се уведомява РСПБЗН на тел. 112, след което се пристъпва към гасене с наличните противопожарни уреди, евакуиране на хора и ценни материали.

-         Наличните противопожарни уреди трябва да са проверени за техническа годност за годината. Същите се поддържат в постоянна готовност и не се допуска използването им за други цели освен при пожар или авария.

-         Забранено е използването на открит огън /свещи, факли, кибрити, запалки/ в изборните секции, местата за съхраняване на бюлетините и обработка на резултатите. При необходимост от резервно осветление да се използват само ветроупорни фенери и електрически фенерчета.

-         Забранено е тютюнопушенето в изборните секции. Това става само на обозначените и оборудвани с негорими пепелници места.

-         Не се допуска задръстване на изходите, пътищата за евакуация и подстъпите към съоръженията за пожарогасене с материали и оборудване. Необходимо е да се преустанови достъпа до помещенията на сградите, неизползвани в изборния процес.

-         При експлоатация на електрически инсталации, уреди и съоръжения да не се допуска оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа консуматори.

-         В края на изборния ден всеки служител да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място и съоръженията, с които работи. Електрическите консуматори се изключват от електрическата мрежа /без денонощно работещите/.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024