Население

Публикуване
размер на шрифта

Общият брой на населението в Община Оряхово възлиза на приблизително 15 000 жители. Трайното намаление на броя на населението характерно за страната запазва своята тенденция и за община Оряхово. Намалява населението, както в общинския център, така и малките села в общината. Населението в общината е намаляло значително.

В стойностите изразяващи раждаемостта в общината през 2001 - 2007 год. има известни колебания изразяващи се в леко отношение характерно за цялата страна, чийто стойности обаче не могат да достигнат показателите необходими за нормалното възпроизводство на населението.

 Смъртността на населението е висока, като главна причина за това може да се посочи застаряването на населението и високата заболеваемост на хората от характерните за страната болести на кръвоносната система, сърцето, мозъчни инсулти, диабет и др.
 
 Съществен фактор за демографския срив в общината е и миграцията към по-големите градове и столицата/ през изтеклите години/обхванали предимно селата и в по-малка степен гр. Оряхово. Негативните демографски тенденции влияят върху относителното и абсолютно намаляване на трудоспособния и икономически активния контингент на трудовите пазари.
 

Естествения прираст за изминалата година 2007г., както и предходните 3 г. е отрицателен, което се дължи на високата смъртност, ниската раждаемост и високият процент на променилите постоянно си местоживеене жители на общината. Най-многобройна е групата на лицата в работоспособна възраст от 18 г. - 64 г.

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code