Заповед за изменение на ПУП за имот №024018 в землището на с.Лесковец

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

По реда на чл.26, ал. 2 от Закон за нормативните актове.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл.77 от Административнопроцесуален кодекс в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни , Община Оряхово чрез настоящото обявление предоставя възможност на всички заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: mail@ oriahovo.bg или в Деловодство на Община Оряхово – „Информационен център” на първия етаж в сградата на Община Оряхово, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 на адрес : гр.  Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” 15.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

 

 

Приложение:   Проект на Наредба № 7 за управление на общинските пътища.

 

 

 

Обявление за ПУП

Обявление за ПУП

„Община гр. Оряхово, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП - парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на с. Галово, гр. Оряхово и с. Селановци, община Оряхово.

Проектът на ПУП - парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.“

 

 

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 29th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code